О Б Я В Л Е Н И Е № Т СУ – 30-437-1 гр. Плевен,31.03.2021 г.

46

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

№ Т СУ – 30-437-1

  гр. Плевен,31.03.2021 г.

                                                                                                         

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със  заповед № РД–12–101/30.03.2021 г.  на Кмета на Община Плевен е одобрен

 

Изменение на План за регулация и застрояване и Работен устройствен план за поземлен имот 659.332,попадащ в границите на УПИ ІV-За детски комбинат и УПИ ХІІ-5255 в кв.396 по плана на гр.Плевен .

 

който е изложен в Общината, стая № 98 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

           На основание чл. 215, ал.4  от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването и пред Административен съд гр. Плевен , чрез Община-Плевен.

            Жалбата се подава в два екземпляра в център за обслужване на граждани при Община Плевен – зала “ Катя Попова”.        

            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

            -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв

            -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

            Таксата се внася по сметка на  Административен съд гр. Плевен.

                                                         

 

арх.Невяна Иванчева

Зам.кмет „Териториално развитие“