О Б Я В Л Е Н И Е Община Плевен Изх .№ТСУ-26-1056-1/11.06.2021 г.

91

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Плевен

Изх .№ТСУ-26-1056-1/11.06.2021 г.

ДО

СОБСТВЕНИЦИ в УПИ І, кв.713

Гр. Плевен

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Във връзка с постъпило в Община Плевен заявление с вх.№ТСУ-26-1056-1/27.05.2021 г. от „Интермес“ ООД за издаване на виза за проектиране, и на основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщавам, че е издадена скица с виза за проектиране на обект: „Пристройка към съществуващ магазин” в УПИ І, кв.713 по плана на гр. Плевен, с идентификатор 56722.655.82.37, с административен адрес гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, между бл.22 и бл.37, която може да бъде прегледана на интернет страницата на Община Плевен.

 

 

С уважение,

арх. Светослав Митев:

Главен архитект Община Плевен

 

 

Файлове:

Скица.jpg Скица.jpg