О Б Я В А ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГТРОБИЩЕН ПАРК "ЧАИРА" ГР. ПЛЕВЕН

34

О  Б  Я  В  А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Разширяване на съществуващ гробищен парк „Чаира“, находящ се в гр. Плевен“

Предмет на направеното инвестиционно предложение разширяване на гробищен парк „Чаира“, в границите на поземлени имоти, разположени между ПИ № 56722.191.309 и ПИ № 56722.203.615, землището на град Плевен.

За контакти тел: 064881278 – арх. Деница Уркова.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1а, е-mail: office@riew-pleven.eu

 

Приложение:

  1. Уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС