ИЗВЕСТИЕ открит конкурс за добив на дървесина на 10.02.2014г.

1752

ИЗВЕСТИЕ

 

         Община Плевен известява, че поради липса на допуснати участници на 05.02.2014 г. в открит конкурс за добив на дървесина до временен склад за обект №2/ 2014г., имот с кадастрален номер 117003, землище с. Николаево, отдел 221, подотдел „ю”.

Заседание на комисията назначена със Заповед № РД – 10 -126 от 04.02.2014г. на Кмета на Община Плевен ще се проведе на 10.02.2014г. от 10:00 часа в Актова зала на Община Плевен, етаж 1.