ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В ШЕСТТЕ ИЗГРАДЕНИ ЦНСТ-ТА

911

На 17.09.2014 г., Община Плевен подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.12-0076-С0001 за изпълнение на проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции” на стойност 955 323,76 лв. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Процедура за директно предоставяне  “Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността”.

Целта на проекта е да оптимизира мрежата от резидентни социални услуги в общността за оказване подкрепа на деца и младежи от уязвими групи, чрез разкриване на 6 Центъра за настаняване от семеен тип в град Плевен.

Центровете за настаняване от семеен тип (шест на брой) са построени, обзаведени  и оборудвани в рамките на Проект „Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск (изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца изведени от специализирани институции” финансиран по Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/061, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” – фаза 2 на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

В 6-те ЦНСТ се предвижда настаняване на общо 84 деца и младежи с увреждания и/или  в риск, на възраст от 3 до 31 години (72 деца и младежи, от специализирани институции и 12 деца и младежи с увреждания и/или в риск, от общността за кризисно настаняване при спешна нужда).

В ЦНСТ ще се осъществява 24-часова грижа. Екипът за управление на проекта ще изготви „Критерии за подбор на персонала на ЦНСТ” и съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, Община Плевен ще проведе подбор по Кодекса на труда. В 6-ЦНСТ ще се назначат по трудово правоотношение 49 лица, както следва:

●Управител – 1 бр.

●Социален работник – 6 бр.

●Детегледач – 36 бр.

●Хигиенист – 6 бр.

Освен персонала в 6 ЦНСТ-та, Община Плевен ще направи подбор на лица за експертни и подкрепящи дейности,като:

Консултанти – 2 лица, които ще предоставят  външна експертиза: при разработването на необходимите документи при предоставяне на социалната услуга;  за установяване на действителния здравословен и психиатричен статус на децата/младежите по време на опознавателните срещи за потвърждаване пригодността им за извеждане от специализираните институции.

◘Консултант по предоставяне на услугата – 1 бр.

◘Медицински консултант педиатър – 1 бр.

Същите ще бъдат избрани по ЗОП за почасови услуги. Необходимо е кандидатите да имат опит (релевантен, минимум 2 г). Консултантите могат да подпомагат при идентифициране варианти на действие, препоръки. Те взаимодействат с целевата група, спрямо конкретните нужди.

Приложни специалисти /психолози, медицински сестри, възпитатели и кинезитерапевти/ -  Минимални изисквания: релевантно средно-специално, професионална квалификация или висше образование и релевантен опит минимум 1 година.

■Психолог – 2 бр.

■Медицинска сестра – 8 бр.

■Възпитател – 14 бр.

■Кинезитерапевт – 3 бр.

След проведен подбор, ще бъдат назначени по трудово правоотношение за целия период на проекта.

Помощен персонал, който ще отговаря за техническо, физическо, практическо и др. подпомагане за изпълнение на дейности по проекта, чрез прилагане на някаква форма на физически труд. Отговарят за създаване, приспособяване и осъществяване на техническа и физическа поддръжка при изпълнение на проекта. Минимални изисквания: средно, средно-техническо образование или основно и минимум  2 години релевантен опит.

◙Домакин – 1 бр.

◙Шофьор – 2 бр.

◙Огняр – 4 бр.

◙Работник поддръжка – 6 бр.

Набирането на персонала и лицата за експертни и подкрепящи дейности, ще се проведе по реда на КТ- процедура за подбор на персонала.

Молби за назначаване на работа, по посочените по-горе позиции, придружени с професионално СV, мотивационно писмо и копие от диплом за завършено образование ще се приемат в Център за административно обслужване на граждани, след обявяване на свободните работни места на сайта на Община Плевен.

Подборът ще протече в две фази:

- подбор по документи;

- интервю.

Настаняването на потребителите на услугата ЦНСТ ще бъде след 01.03.2015 година.