Изх. .№ ТСУ-94А-6240-2/10.03.2021г.

37

                                                                                         

 

Изх. .№ ТСУ-94А-6240-2/10.03.2021г.  

                                                                     

ДО

А. Б.  МАРТИНОВА

 гр. София бул. ”Петко Ю.Тодоров” №1, вх.А,

гр. София

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Във връзка със заявление вх.№ ТСУ-94А-6240-2/05.03.2021г.  до Община Плевен Ви уведомявам, че е издадено  Разрешение за строеж №77/09.03.2021г. на името на А. Б. Мартинова, В. Б. и Н. Н. Василчева за обект:

 

ПЛЪТНА ОГРАДА  изцяло в УПИ ХІХ-654.475, към УПИ ІІ-654.476, кв.8 по плана на гр.Плевен, 

шеста категория

с административен адрес: гр. Плевен, ул. ”Люляк” №61.

 

На основание чл.149, ал.1 от Закона за устройство на територията разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14 (четиринадесет) дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Административен съд –Плевен съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                                 С уважение,

Арх. Светослав Митев:

Гл. архитект Община Плевен