Искане за преценяване на ОВОС на инвестиционно предложение: „Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания, медицински център и аптека за ЛП с изключение на ПМФР”

1872

СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания, медицински център и аптека за ЛП с изключение на ПМФР”, УПИ I, кв. 841 по плана на гр. Плевен, община Плевен, с възложител: „Специализирана болница за активно лечение по кардиология” ЕАД.

         В 14 дневен срок, считано от 02.07.2014 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-278/30.06.2014 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:45 до 16:30 часа в стая № 15.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани,         пл. „Възраждане” № 4.