Инвестиционно предложение: „Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване на ПИ № 56722.621.19 със сгради за настаняване на хора с увреждания и придружителите им в Защитена местност „Кайлъка”

1691

СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Специализиран подробен устройствен план (СПУП) – План за застрояване на ПИ № 56722.621.19 със сгради за настаняване на хора с увреждания и придружителите им в Защитена местност „Кайлъка”, с възложител: Иванка Стоянова Печева.

         В 14 дневен срок, считано от 20.05.2014 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-175/19.05.2014 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:45 до 16:30 часа в стая № 15.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани,         пл. „Възраждане” № 4.