Инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс в ПИ 56722.42.21; ПИ 56722.42.28 и ПИ 56722.42.29”, местност „Русково бърдо”

1647

СЪОБЩЕНИЕ

 

         На основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс в ПИ 56722.42.21; ПИ 56722.42.28 и ПИ 56722.42.29”, местност „Русково бърдо”, гр. Плевен, община Плевен, с възложител: „Медиспорт” ООД.

         В 14 дневен срок, считано от 05.06.2014 г., заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-208/04.06.2014 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:45 до 16:30 часа в стая № 15.

Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани,         пл. „Възраждане” № 4.