Инвестиционно предложение: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен

1807

О Б Я В А

За обществеността

 

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ЕИК 000413974, 5800 гр. Плевен, пл. “Възраждане” №2, тел.064/ 800 700, ф.064/ 844 230

има следното инвестиционно предложение: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен - за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци.

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

 

Пречиствателната станция за отпадъчни води на територията на Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен ще обслужва Регионалната система за население от около 188 000 жители на 6-те общини-партньори - Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци.

Пречиствателната станция за отпадъчни води ще третира водите от резервоара за инфилтрат и резервоара за отпадни води от инсталацията за компостиране и от измиване на пода на сепрариращата инсталация. След Пречиствателната станция, третираните води ще бъдат заустени към отвеждащия колектор на с. Буковлък и от там към ПСОВ- Плевен. За целта от резервоара за инфилтрат на клетка 1 и резервоара за отпадъчни води от инсталацията за компостиране и от измиване на пода на сепрариращата инсталация, ще се изградят канализационни отклонения към пречиствателната станция. Изчислените съгласно Прединвестиционното проучване количества инфилтрат за цялата първа година от експлоатация възлизат на 15 361,64 м3/год.

 

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение

Настоящето предложение е част от втори етап от проект №DIR-5112122-6-72 “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен”  на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, І-ви етап от който се реализира към настоящия момент.

            Съоръженията от настоящето инвестиционно предложение са включени в плана за застрояване на площадката на Регионалния център, процедурата по изменение на ПУП-ПЗ е приключила. Краен акт – Решение №244/ 26.07.2012г. на Общински съвет – Плевен за одобряване на ПУП-ПЗ (публ. ДВ бр.68/ 04.09.2012г.) и Акт от 05.10.2012г. за непостъпили възражения и жалби срещу Решение №244/ 26.07.2012г. на Общински съвет – Плевен.

3. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение  /населено място, община, област, квартал, парцел, землище, поземлен имот, собственост/

Регионалният център за третиране на отпадъци от общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци се предвижда да се разположи в землището на с. Буковлък и с. Опанец, Община Плевен в имоти публична общинска собственост: в землището на с.Опанец с № 000259 и площ 102,209дка и в землището на с.Буковлък с №000507 и площ 99,209дка. И двата имота са с начин на трайно ползване – сметище, в близост са до действащото депо за неопасни отпадъци на Община Плевен, което се експлоатира в момента и подлежи на закриване. Най-близко разположеното населено място до местоположението на депото са с. Буковлък на 1.2 km.и с. Опанец с. 1,5 km.

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията (водоползване)

Съгласно становище на “ВиК” ЕООД – Плевен за присъединяване към ВиК мрежите: Водопровод PVC ф160 между водомерна шахта за с. Буковлък – В1-ОК177; Свободен напор Нсв 6 – 8 атм. при ВІІІ за с. Буковлък. Битово-питейния водопровод захранва сградите и осигурява питейните нужди за регионалната система. За противопожарни нужди се използва изградения сондаж на площадката на регионалната система.

 

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират

По време на строителството – 17.05.06 – Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17.05.05; 17 05 04 – Почва и камъни, различни от упоменатите в 17.05.04; 17 09 04, Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03; 20 03 01 – Смесени битови отпадъци.

По време на експлоатацията - 20 03 01 – Смесени битови отпадъци.

 

 

21.05.2014г.

 

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ, ДМН

Кмет на община Плевен