Доклад за оценка на въздействието за „Изграждане на газопровод „Южен поток”

598

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.17, ал.5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) е осигурен обществен достъп до становището на заинтересованите лица, организации и на вносителите на предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведеното обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България.

Становището е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа в стая № 15 на Община Плевен, пл. „Възраждане” № 2.