ДО ЦОЛО ИВАНОВ БОЖИЛСКИ- АП.1 ГЕОРГИ ДЕНОВ ГЕНЧЕВ- АП.2 НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.3 НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.4 КАЛЧО ПЕТКОВ КАЛЧЕВ- АП.5 КЪНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ- АП.6 НЕИДЕНТИФИЦИРАН ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.663.54.1.8 УЛ. „ИЛИНДЕН” 4 ГР. ПЛЕВЕН

1807

ДО

ЦОЛО ИВАНОВ БОЖИЛСКИ- АП.1

ГЕОРГИ ДЕНОВ ГЕНЧЕВ- АП.2

НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.3

НЕИДЕНТИФИЦИРАН АП.4

КАЛЧО ПЕТКОВ КАЛЧЕВ- АП.5

КЪНЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ- АП.6

НЕИДЕНТИФИЦИРАН  ГАРАЖ

С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.663.54.1.8

УЛ. „ИЛИНДЕН”  4

ГР. ПЛЕВЕН


Във връзка със заявление  вх. № ТСУиС-94Ц-668-1/26.03.2014г. до Община Плевен и на основание чл.140 ал.3 от Закона за устройство на територията Ви съобщавам, че е издадена виза за проектиране на 17.06.2014г.  за допълващо застрояване -гараж  в УПИ ІІІ-7414, кв.180а, ПИ с идентификатор 56722.663.54-( общинска собственост) по плана  на гр. Плевен , ул.”Илинден” 4.