ДО Румен Илиев - вх.№ ТСУиС-94Р-1529-1/17.06.2014 г.

1714

ДО

Румен  Илиев


         Уважаеми  г-н   Илиев,


         Във връзка с постъпило Ваше питане по интернет с вх.№ ТСУиС-94Р-1529-1/17.06.2014 г. в Община Плевен за  предоставяне на копие от одобрена проектна документация за шестетажна жилищна сграда с административен адрес – ж.к.”Сторгозия”, бл.18, вх.Б, гр.Плевен, Ви уведомявам, че в техническия архив на   Община Плевен   са намерени типови проекти по част”Архитектура” по които са изпълнени  жилищните блокове №№ 6,7,8,9,17,18 и 19.

         В  техническия архив на Общината не е открита строителна документация  съдържаща разрешение за ползване , с която построената жилищна сграда на горецитирания обект е въведена в експлоатация.