ДО Румен Илиев - .№ ТСУиС-94Р-1529-2/17.06.2014

1774

ДО

Румен  Илиев


         Уважаеми  г-н   Илиев,

            Във връзка с постъпило Ваше питане по интернет с вх.№ ТСУиС-94Р-1529-2/17.06.2014 г. в Община Плевен  относно действията  на собствениците  за  извършване на поддръжка и   ремонт на асансьорната уредба  на шестетажна жилищна сграда с административен адрес – ж.к.”Сторгозия”, бл.18, вх.Б, гр.Плевен, Ви уведомявам следното:

           Съгласно Закона за собствеността: чл.38 “при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици, общи  на всички собственици са  земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, комините, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо  ползуване.

            Община Плевен няма правомощия за указване на техническа и финансова помощ за  възстановяване на асансьорни уредби..

            Асансьорната уредба е съоръжение с повишена степен на опасност и следва да се обърнете към оправомощени и специализирани фирми за възстановяването и.