ДО „МОБИЛТЕЛ” ЕАД Р-Н „ИЛИНДЕН” УЛ. „Кукуш” 1 ГР. СОФИЯ 1309 УПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ЖИЛ. БЛОК „СКОБЕЛЕВ 2” ВХ. Г СТОЯН ПЕТРОВ НИКОЛОВ Със задължение да уведоми всички собственици БУЛ. „СКОБЕЛЕВ” 20 ВХ.Г АП. ГР. ПЛЕВЕН

1812

  Във връзка със заявление вх. № ТСУ и С-26-635-30/08.08.2014 год. от  „Мобилтел” ЕАД и етажните собственици на жил. бл.”Скобелев 2” вх.Г Ви уведомявам, че е издадено разрешение за строеж № 287 /13.08.2014 год. на името на „Мобилтел” ЕАД и етажната собственост на жилищен блок ”Скобелев 2” вх.Г представлявано от Стоян Петров Николов- председател  за обект: “Преустройство на базова станция в Базова станция с честотен обхват 900-2100 МНZ на „Мобилтел” ЕАД № PVN 0060.А 002 „Skobelev” на сграда с идентификатор 56722.662.538.1   в УПИ І  кв.168 по плана   на гр. Плевен , бул. „ Скобелев” 20 вх. Г.

         На основание чл.149,ал.3 от Закона за устройство на територията   разрешението за строеж  може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14/четиринадесет/дневен срок от настоящето съобщение чрез Община Плевен пред Началника на РО „Национален строителен контрол” Плевен Регионална дирекция за национален строителен контрол-Северозападен район.