ДО Ива Христомирова Панчева ул. „Борис Шивачев” №45 ,гр. Плевен

1884

ДО

Ива Христомирова Панчева

ул. „Борис Шивачев” №45 ,гр. ПлевенОТНОСНО: Изх. № ТСУиС-94И-2247-2/ 08.08.2014г..

 Уважаема госпожо Панчева,

 Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 7-дневен срок в стая 98, в сградата на Община Плевен,  на адрес пл. „Възраждане” №2, гр. Плевен,  за да Ви бъдат връчени Констативен акт № 14/ 29.07.2014 г. и Констативен акт № 15/ 06.08.2014 г. за извършен оглед във връзка с чл. 225А от ЗУТ на сгради  от допълващото застрояване и масивна ограда на адрес ул. „Борис Шивачев” №45, гр. Плевен.