Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ-30-847-1/25.05.2022 г.

7

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-847-1 гр. Плевен, 25.05.2022г. Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за: Подробен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-843-1/19.05.2022 год.

43

О Б Я В Л Е Н И Е №  ТСУ-30-843-1/19.05.2022 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал 2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със Заповед № РД-12-222 от 17.05.2022 год. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен проект за изменение…

З А П О В Е Д № РД-12-169 Плевен 03.05.2022 г.

32

З А П О В Е Д № РД-12-169 Плевен 03.05.2022 г.   Във връзка с подадено заявление от Р. В. Йорданова с вх. № ТСУ-94Р-1392-1/15.04.2022 г., за осигуряване на достъп, чрез преминаване през съседен имот поземлен имот с идентификатор 56722.662.440, УПИ…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ – 30-842-1/18.05.2022г. гр. Плевен,

41

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ – 30-842-1/18.05.2022г. гр. Плевен,     Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен…

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-94П-5815-3/18.05.2022г.

47

СЪОБЩЕНИЕ ТСУ-94П-5815-3/18.05.2022г. ДО М. В. МАРИНОВ В. М. МАРИНОВ ул. ”Любен Каравелов” №4 гр. Плевен   П. М. ДАНАИЛОВА чрез пълном. С. С. СТОЯНОВ н.а. ул.”Васил Левски” №15 С.ПОБЕДА, ОБЛ.ПЛЕВЕН   Н. Х. ПЕТКОВА ул. ”Любен…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-803-1/18.04.2022 г.

38

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-803-1 гр. Плевен 18.04.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти с идентификатори …

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-796-1/15.04.2022 г.

45

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-796-1 гр. Плевен 15.04.2022 г. Община  Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на урегулирани поземлени…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-837-1 гр. Плевен, 16.05.2022г.

45

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-837-1 гр. Плевен,     16.05.2022г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-215/13.05.2022 г. на Зам. Кмета…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ- 30- 838-1 гр. Плевен, 16.05.2022г.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ- 30- 838-1 гр. Плевен, 16.05.2022г.   Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-216/13.05.2022 г. на Зам. Кмета на Община Плевен…