Обявления

ОБЯВА За обществеността

16

 Уведомяваме Ви, че Община Плевен има следното инвестиционно предложение:   Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект“ – Плевен“ с обект: „Държавна Финансово-Стопанска…

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост

28

ОБЯВЛЕНИЕ за предстоящо отчуждаване на части от имоти – частна собственост               За обект: „Изграждане на тротоар в района на ул. „Св. Климент Охридски” №№ 6 - 8, град Плевен –…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9331-1/14.09.2017 год.

30

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9331-1 гр. Плевен 14.09.2017 год. Община Плевен, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-385/11.09.2017 год. на Зам. кмета на Община…

Извадка от Неофициален раздел бр.74 от 12.09.2017 г. на ДВ

22

ЗАПОВЕД № РД-16-18 от 16 август 2017 г.   На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница,…

Съобщение за ОВОС на инвестиционно предложение: „Разкриване на площадка за изкупуване и третиране разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на авточасти II-ра употреба”

33

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…

ТСУ и С -92-9277-1/11.08.2017Г.

46

Обявление №ТСУ и С 92-9277-1/11.08.2017 г. за УПИ І кв.444 по плана на гр.Плевен

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9320-1/05.09.2017 год.

57

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ и С-92-9320-1 гр. Плевен 05.09.2017 год. Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-378/01.09.2017 гoд. на Зам. кмета на…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9327-1/05.09.2017 год.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9327-1 гр. Плевен  05.09.2017г.           Община  Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-374/01.09.2017г.…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ И С-92-9314-1/04.09.2017 год.

52

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е №ТСУ и С-92- 9314-1 гр. Плевен 04.09.2017 год. Община Плевен, на основание § 8, ал.4 от ПР на Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-372/01.09.2017 год. на кмета на Община…

КОНКУРС ЗА ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО "140 ГОДИНИ ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ"

66

Инициативният комитет по повод честването на 140-годишнината от Плевенската епопея организира конкурс за лично творчество на тема:   „140 ГОДИНИ ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ”   Категории: Есе Рисунка Песен   Изисквания: За…