Обявления

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ и С –30-40-1 / 15 .07. 2019 г.

13

С. К. Станева Ул. „Дойран”154 Н. С.Ковачев Ул. „Г.Кочев”5 П. И. Георгиева Ул. „Сан Стефано”68 Й. З. Христов Ж.к. „Дружба”бл.318 вх.Б В. М.Христова Ж.к. „Дружба”бл.112 вх.А Гр.Плевен М. Ив.Богдова-Панайотова Ул.…

Обява за обществено обсъждане на ПУП - ПРЗ за ул."Столетов"

14

На вниманието на заинтересованите лица и  собствениците на поземлените имоти в УПИ I кв.428 гр.Плевен, във връзка с  ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И ЗАСТРОЯВАНЕ НА НОВООБРАЗУВАН УПИ ІV-666.1106,…

ОБЯВЛЕНИЕ №ТСУ и С-30-79-1/14.08.2019 г.

32

                        О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е                                                            № ТСУ и С- 30- 79-1/14.08.2019г.                   …

Покана за консултации за състав на ОИК Плевен

66

Кметът на Община Плевен Георг Спартански отправя покана до политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне състав на Общинска избирателна комисия на територията на Община Плевен, на основание…

Съобщение за искане за ОВОС

17

СЪОБЩЕНИЕ               На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване…