Обявления

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1220-1/28.03.2023 год.

40

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1220-1 гр. Плевен 28.03.2023 год. Община  Плевен, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № РД-12-153/27.03.2023…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1081-1/24.11.2022 г.

40

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1081-1 гр. Плевен 24.11.2022 г. Община Плевен, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в кв. 33 по…

О Б Я В Л Е Н И Е № ТСУ-30-1218-1/27.03.2023 г.

45

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е № ТСУ-30-1218-1 гр. Плевен 27.03.2023 г. Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед  № РД-12-145/21.03.2023 г. на зам. кмета на Община …

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1219 – 1 гр. Плевен, 27.03.2023г.

40

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ - 30 – 1219 – 1 гр. Плевен, 27.03.2023г.            Община Плевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона на устройство на територията, съобщава  на заинтересованите собственици на поземлени имоти…

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1217-1 гр. Плевен, 27.03.2023г.

38

ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУ- 30-1217-1 гр. Плевен, 27.03.2023г.   Община Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:   Изменение на действащия…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ. 620 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-7393-4/24.03.2023 Г.

45

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ. 604 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-1642-2/24.03.2023 Г.

45

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, и на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета на…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА КПИИ В КВ. 608 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-26-1053-10/24.03.2023 Г.

34

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.150, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ и на основание Заповед…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ КВ.621 ГР. ПЛЕВЕН - № ТСУ-94Х-808-2/24.03.2023 г.

50

До всички заинтересовани лица С ъ о б щ е н и е Уважаеми госпожи и господа, На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗУТ, на основание Заповед № РД-10-2024/23.11.2015 г. на Кмета…