УКАЗАНИЕ за поддържане на мерки за сигурност, с цел опазване живота и здравето на хората и материалните ценности

3820

УКАЗАНИЕ
за поддържане на мерки за сигурност, с цел опазване живота и здравето на хората и материалните ценности

 

1. Засилване на контрола на пропускателния режим, като се повиши вниманието към:

·         проверка на хора и багаж, чрез детектори ( където има такива ), а при съмнение – чрез физическа проверка съдържанието на багажа;

·         недопускане на посетители в сградите, без проверена и потвърдена ангажираност, включително изпълнители по договори за ремонтни дейности;

·         неприемане на неадресирани или съмнителни пратки, писма и пакети, и внимателна проверка на същите, както и на приносителите им.

 

2. Засилване бдителността на охраната и извършване на обход на сградите, с цел:

·         проверка и обезопасяване на вентилационните шахти, асансьорните шахти и други такива;

·         откриване на безстопанствен багаж ( торби, куфарчета, пакети и други ).

 

3. Повишаване на бдителността на всички служители по отношение на:

·         наличие на багаж, пакети и други без собственик ( придружител );

·         непознати, безцелно движещи се хора в сградите, проявяващи интерес към вентилационните и асансьорните шахти и други части на сградите.

 

4. Проверка на аварийните изходи на сградите, разчистване на коридорите и общите помещения от излишни материали.

 

5. Обсъждане вариантите за евакуация ( принудително извеждане ) на служителите и посетителите от сградите ( според съществуващите изходи и/или алтернативни ).

 

6. Извършване проверки на състоянието на осветлението, пожароизвестителните и пожарогасителните системи, системата за видеонаблюдение и други, изградени в сградите.

 

7. Извършване на инструктажи от ръководителите на учреждения и обекти на всички служители за действие при извънредни ситуации, запознаване с планове, разчети, указания и заповеди, имащи отношение към сигурността, живота и здравето на хората.

 

8. Повишаване бдителността на всички служители, относно осигуряване на безопасността и сигурността при провеждането на мероприятия с масово пребиваване на хора.