УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2022 ГОДИНА

1673

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ЗА 2022 ГОДИНА

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересовани страни, че Община Плевен открива производство по издаване на общ административен акт. Община Плевен предлага Общинският съвет – Плевен, да приеме решение, с което да одобри план-сметка за необходимите средства за финансиране на дейностите за всички населени места в общината за 2022 година, включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по Закона за управление на отпадъците, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Основни причини, които налагат одобряване на план-сметка за разходите през 2022 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община Плевен, са предвидените от чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - всяка община заплаща отчисления за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално депо, като отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията е определен с Наредба, като беше различен за всяка календарна година, както следва: за 2013 г. – 15 лв./т; за 2014 г. – 22 лв./т; за 2015 г. – 28 лв./т; за 2016 г. – 36 лв./т; за 2017 г. – 40 лв./т; за 2018 г. – 45 лв./т; за 2019 г. – 57 лв./т; за 2020 г. – 69 лв./т; за 2021 г. – 82 лв./т;  a за 2022 г и всяка следваща година ще бъде 95 лв./т. Така наложените нормативно отчисления бележат прогресивен ръст и водят до оскъпяване на разходите по обезвреждане на отпадъците на общините.

         Заинтересованите страни могат да подават писмени предложения или възражения относно план-сметката в срока, определен в Административнопроцесуалния кодекс – 30 дни след публикуването на предложението и план-сметката на e-mail: mayor@pleven.bg.

         Предложението и план-сметката могат да се видят в прикачените файлове. ПЛАН-СМЕТКА ЗА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Свалете в PDF