Стартираха конкурси за проекти, насочени към интегриране на хората с увреждания

552

   Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ стартира конкурси за финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда и към осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, спортни и исторически обекти за хора с увреждания.

   1.Интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Допустими кандидати са всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Целева група на инвестиционните проекти са лицата с трайни увреждания.

Работодателите могат да кандидатстват пред Агенцията за хората с увреждания за отпускане на средства за покриване на разходи по три компонента:

   Компонент 1 – за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания, без лица с трайни увреждания, работещи при работодателя. Лимитът на средствата по компонента е до 10 хил. лв.

   Компонент 2 – за приспособяване на работни места и осигуряване на специфични безопасни и здравословни условия на труд за лица с трайни увреждания, без лица с трайни увреждания, работещи при работодателя, освен ако приспособяването не предхожда тяхното планирано пренасочване на друго работно място, отговарящо в по-голяма степен на характера на заболяването им, или са налице обстоятелствата по чл. 7, ал.4. Лимитът на средствата по компонент 2 е до 4 хил. лв. за едно работно място.

   Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания или за преоборудване на работни места на лица с увреждания, съответстващи на характера на тяхното заболяване. Лимитът на средствата по компонента е до 6 хил. лв. за едно работно място.

   Срокът за подаване на документите е до 17.30 часа на 23.02.2017 г.

   2.Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица – държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Организациите могат да кандидатстват за финансиране на дейности по три компонента:

   Компонент 1 – за осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група; размер на средствата, за които може да се кандидатства – до 12 хил. лв.

   Компонент 2 – за приспособяване вътрешната среда на обект за самостоятелно посещаване от и пребиваване в него на лица от целевата група; размер на средствата, за които може да се кандидатства – до 15 хил. лв.

   Компонент 3 – за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения /асансьори или лифтови платформи/ за лицата от целевата група; размер на средствата, за които може да се кандидатства – до 50 хил. лв.

   Срокът за подаване на документите е до: 17.30 часа на 06.03.2017 г.

   За въпроси и допълнителна информация относно конкретните изисквания на конкурсните процедури: Наталия Иванова, Регионален представител на Агенцията за хората с увреждания за Северозападен район

rp_monata_ahu@mlsp.government.bg

тел.: 096/ 312 958, 0882/ 826 715

Свалете в PDF