Съветниците подкрепиха единодушно Стратегията за управление на общинската собственост на Община Плевен за периода 2020 – 2023 г.

450

       Единодушно с 37 гласа „за” общинските съветници подкрепиха на днешното заседание Стратегията за управление на общинската собственост на Община Плевен за периода 2020 – 2023 г. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост във взаимна връзка с предоставяните публични услуги и цялостната социално-икономическа дейност на Общината, за чието осъществяване тя е един от основните ресурси със стратегически  характер. Предварително определените цели и приоритети, публичното обявяване на намеренията на Общината по управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост дават възможност за по-голяма прозрачност, публичност и последователност в дейността на общинската администрация и Общинския съвет в това направление и намаляват възможностите за субективизъм.

       В Стратегията е направен анализ на изпълнението на предходната Стратегия 2016 – 2019 г.; заложени са и новите задачи и цели, например очакваното изпълнение на проекти за инвестиционна интервенция в обекти, собственост на Община Плевен, в периода 2020 – 2023 г.; анализирана е общинската собственост по видове, осигуряващи основните функции на местната власт, като са посочени силните и слабите страни, възможностите и евентуалните заплахи; направен е преглед на възможностите за избор на стратегия за осигуряване на устойчиво развитие на Община Плевен и т.н. В документа са изброени стратегическите, специфичните и оперативни цели, които са заложени за изпълнение за периода 2020 - 2023 г., определени са и приоритетите за постигане на целите, а именно: повишаване приходите за Общината от стопанисването на общинската собственост, съхраняване и подобряване на състоянието на общинската собственост, подготовка и реализация на проекти, финансирани от държавния бюджет, структурните фондове на Европейския съюз и други донорски програми за ефективно използване и управление на общинската собственост, гарантиране на прозрачност и публичност при управление и разпореждане с общинска собственост и оптимизиране на управлението на общинския капитал в търговски дружества.

       По своята същност Стратегията е отворен документ и търпи изменения в целите и приоритетите за периода на действието си в зависимост от състоянието и възможностите на Община Плевен.  

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Временно се ограничава движението по…

петък, 25 септември 2020
148

Пръскат с препарати в местности…

петък, 25 септември 2020
98

Общият устройствен план на град…

четвъртък, 24 септември 2020
263

Плевенчани от 3 до 70+…

сряда, 23 септември 2020
215