Съветниците гласуваха нова Структура на Общинската администрация

3278

Съветниците гласуваха нова Структура на Общинската администрация

   Предложението за нова Структура на Администрацията на Община Плевен, внесено от кмета Георг Спартански, беше прието с гласовете на 29 от общинските съветници на първата за тази година сесия. „Основната цел на новата Структура, направена подобно на водещите в България общини, е да се подобрят управлението и контролът чрез обединяване на числеността от дейностите по Единната бюджетна класификация, неструктурирани досега. От новата Структура става ясно кой на кого е подчинен, какви са конкретните отговорности и задължения. Другата цел е да се повиши ефективността на Администрацията на Община Плевен”, обясни мотивите за предложението си кметът Спартански.

   До момента Администрацията беше структурирана в 7 дирекции, 30 отдела и 4 сектора, кметства и кметски наместничества. Общата численост на Общинската администрация и дейностите към нея е 420 щатни бройки, а на кметствата и кметските наместничества и дейностите към тях - 178,5 щатни бройки.  Новата структура е за 5 ресорни заместник-кмета, 10 дирекции, 27 отдела, 4 сектора и 3 звена, с обща численост на Общинската администрация 408 щатни бройки, а за кметствата и кметските наместничества - 187 щатни бройки. Така структурата става по-прозрачна и ще бъде приложен принципът на субординация във всички нейни звена.

Свалете в PDF