ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТЪТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА НА ПЛЕВЕН”

1510

На 09 май 2019 г. /четвъртък/ ще се проведат заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване на обект“ във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“.Инвестиционните дейности обхващат реконструкция и обновяване на общо 30 обекта обществени  пространства, в това число: Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад „Стефан Стамболов“,  5 детски и спортни площадки, 5 пешеходни мостове и  17 улици.

Чрез  извършените дейности са  постигнати устойчива и екологична градска среда с подобрено качество на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен. Осигурена е  достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт, подобрено е  състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти, постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Проектът е реализиран в рамките на две години и половина и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 11 768 047,47 лева е европейското съфинансиране и 2 076 714,26 лева е националното съфинансиране.

Програмата на събитието ще започне в 11:30 ч. със заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проекта, която ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен, етаж 3.

В 12:30 часа ще се проведе и официална церемония „Откриване на обект“, която ще се проведе на Водната каскада (централна градска част).

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Временно се преустановява работата на…

понеделник, 16 септември 2019
18

На добър час през новата…

понеделник, 16 септември 2019
76

Политическите сили се споразумяха за…

петък, 13 септември 2019
298

Конкурс за най-атрактивна фотография обявява…

четвъртък, 12 септември 2019
344