Приключва изпълнението на проекта „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието"

1097

     Община Плевен в качеството си на бенефициент по проект BG16RFOP001-1.007-0002-C01 „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще проведе заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване на обект“ на 26.05.2020 г. от 14.00 ч. в двора на ДГ „Щурче".

     Целта на проекта е да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската образователна инфраструктура. Осигуряването на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещи изисквания, допринася и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

     Общата стойност на проекта е 9 306 570,25 лв. По проекта бяха извършени интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащите им дворни пространства за 9 обекта на образователната инфраструктура в град Плевен. По проекта са обновени сградите и дворните пространства на училищата: НУ "Христо Ботев" и ОУ "Св. Климент Охридски"; на детските градини: ДГ 12 "Ралица"; ДГ 2 "Юнско въстание"; ДГ 8 "Щурче"; ДГ 20 "Калина"; ДГ 11 "Теменуга"; ДГ 18 "Дружба" и на Детска ясла "Гергана".

    Проектът приключва на 28.05.2020 г.

Свалете в PDF