ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА НА ПЛЕВЕН”

1519

На 9 май 2019 г. бяха проведени заключителна пресконференция и официална церемония „Откриване на обект“ във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Програмата започна в 11:30 ч. със заключителна пресконференция, открита с приветствие от страна на заместник-кмета на Община Плевен Стефан Милев. Събитието продължи с презентация  за постигнатите резултати по  проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен“, изнесена от г-н Евгени Генов – ръководител на проекта. Непосредствено след това на Водната каскада в централната градска част на Плевен бе проведена и официална церемония „Откриване на обект“. Свещеник отслужи водосвет, а чрез символичен акт на прерязване на лента от заместник-кметовете Стефан Милев и Милен Яков и председателя на Общински съвет - Плевен Мартин Митев, обектите бяха открити официално. На събитието присъства и кметът на Община Плевен Георг Спартански, който изказа задоволство от успешното приключване на проекта. Щастлив съм, че с тези европейски пари – близо 14 млн. лв., лицето на нашия  град придоби съвсем нов облик, подчерта Спартански.

Проектът е изпълнен като част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Инвестиционните дейности обхващат рехабилитация и реконструкция за обновяване на общо 30 обекта от обществените пространства за отдих, в това число: Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад „Стефан Стамболов“, 5 детски и спортни площадки, 5 пешеходни мостове и 17 улици.

Чрез изпълнението на предвидените дейности беше реализирана основната цел на проекта: постигане на устойчива и екологична градска среда с подобрени качества на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен. Специфичните цели, които са постигнати в контекста на проектните дейности, са свързани с развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт, подобряване състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти, постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Проектът е реализиран в рамките на две години и половина и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 11 768 047,47 лева е европейското съфинансиране и 2 076 714,26 лева е националното съфинансиране.

 
Свалете в PDF