Представиха резултатите до момента по проект „Букварче, бъди ми другарче”

2772

Представиха резултатите до момента по проект „Букварче, бъди ми другарче”

   Дейностите и постигнатите до момента резултати от проект „Букварче, бъди ми другарче”, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, бяха представени на пресконференция в Община Плевен. Местната администрация е партньор с фондация „Образователно сътрудничество”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   Първите дейности стартираха в края на лятото през 2016 г. и вече има реални резултати, обяви ръководителят на проекта Анна Портарска на пресконференцията, на която присъстваха заместник-кметът „Европроекти и хуманитарни дейности” на Община Плевен Стефан Милев, началникът на отдел „Образование” Йонита Иванова, началникът на Регионално управление на образованието Албена Тотева, директорът на училището-бенефициент в село Бохот „Антон Страшимиров” – Теменужка Христова, представители на институции.

   Една от основните цели на проекта е да се обхванат необхванатите деца от малцинствени етнически групи от селата Бохот и Тодорово. В района не функционира детска градина и това затруднява приема на децата и успешното протичане на учебния процес в първи клас. В първата сформирана група - на 3-4-годишните, има записани вече над 20 деца. На други над 25 на възраст 5-6 години, които вече са записани към предучилищната група в училището, е осигурено допълнително обучение по български език, за да се подпомогне по-успешната им социализация и интеграция в училището, когато постъпят в първи клас. Работата с родителите е ежедневна, тъй като трябва да се създаде подкрепяща децата общност. В тази насока са планирани 4 обучения, едното вече е проведено, обясни г-жа Портарска.

   „Най-ценното в проекта е работата с родителите и тяхното убеждаване, че образованието е ценност, към която децата трябва да се стремят. Ако успеем да накараме поне половината от тези 90 родители, с които е заложено да се работи по проекта, да разберат, че техните деца трябва да посещават училище, ние ще направим много. Дейностите ще доведат до тяхното израстване и социализация. Смятам, че проектът обхваща абсолютно всички цели на стратегията на Община Плевен за справяне с този нелек проблем - включването на малцинствените групи. Надявам се, след като проектът приключи, тези деца наистина да са подготвени и да влязат в първи клас с достатъчни знания”, се обърна към присъстващите заместник-кметът по „Европроекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев.

   Предвид овладяването на важни социални и комуникативни умения, необходими преди постъпване в училище, малчуганите ще бъдат запознати и с танцовото изкуство. Те вече изучават народни танци с преподаватели от читалище „Развитие”.

   Общата стойност на Проекта „Букварче, бъди ми другарче”, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, е 185 948,00 лв., от които средства от ЕСФ (85%) -158 055,80 лв., и национално съфинансиране (15%) - 27 892,20 лв. Той е със срок на изпълнение до 27.09.2018 г.


        

Проект „Букварче, бъди ми другарче”, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Свалете в PDF