ПОКАНА

796

ПОКАНА

ПОКАНА

за

публична информационна среща за формиране на партньорство за създаване на местна инициативна група (МИГ) на териториите на прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – Община Пордим и Община Плевен чрез част от населените си места

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски производители, микропредприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

Община Пордим ще кандидатства по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), като Водещ партньор за учредяване на Местна инициативна група – МИГ „Пордим – Плевен“.

Във връзка с това, Кметът на Община Пордим – г-н Детелин Василев, кани представители на:

  • Нестопанския сектор:  НПО, читалища, физически лица
  • Стопанския сектор: Фирми, кооперации, земеделски производители, занаятчии

Както и всички заинтересовани лица от местната общност, да участват в информационна среща, която ще се проведе на 27.06.2022 г. (понеделник) от:

  • 10:00 часа в град Пордим – Заседателна зала на Община Пордим,  ул. “Иван Божинов” № 1
  • 14:00 часа в Кметство гр. Славяново, ул. „Маршал Толбухин“ № 4

Пълният текст на Поканата в прикачения файл:

Свалете в PDF