Покана за пресконференция и официална церемония „Стартиране на СМР”

746

Община Плевен има удоволствието да Ви покани на 19 май 2022 г. (четвъртък) от 11.00 часа на встъпителна пресконференция в Заседателната зала на Община Плевен, етаж III.

Церемония по стартиране на СМР ще се състои от 12.00 часа на 19 май 2022 г. (четвъртък) в зала „Катя Попова“, пл. „Възраждане“ № 4.

 

Събитията се реализират във връзка с изпълнение на проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, финансиран по Процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж”2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с комбинирана подкрепа от финансов инструмент - „Регионален фонд за градско развитие“ АД, с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.007-0005-С01 (№ РД-02-37-1) от 09.02.2022 година.

Общата стойност на проекта е 2 695 892,37 лв., от които: 2 262 535,43 лв. с безвъзмездна финансова помощ , 427 092,94 лв. с финансов инструмент и  6 264,00 лв. собствено финансиране.

Срок за изпълнение на проекта е 22 месеца (09.02.2022 г. – 09.12.2023 г.).

 

Свалете в PDF