Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Плевен

2105

Община Плевен в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027, кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма за развитие на регионите /ПРР/ за изпълнение на План за интегрирано развитие на общината /ПИРО/.

Основна цел на кандидатстването с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027, е приоритизацията на проекти, адресиращи нуждите на местните общности в съответствие с ПИРО на общината кандидат.

Бюджет за Община Плевен: 70 783 146 лв. БФП

Предвиденият размер на БФП за една проектна идея не може да бъде по-малък от 1 %, а максималният размер, независимо от вида на мерките и броя на партньорите включени в нея, не може да надвишава 50 % от заделения за конкретната Община индикативен бюджет

 

Допустими мерки:

- Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; - Енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради;

- Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност;

- Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност;

- Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; - Образователна инфраструктура;

- Здравна инфраструктура;

- Социална инфраструктура;

- Жилищно настаняване;

- Култура, спорт и туризъм.

 

Всяка заинтересована страна има право да поиска разяснения относно изискванията за кандидатстване с проектни идеи и процедурата на подбор, като изпрати съобщение на следния електронен адрес: mz_oprr@mrrb.government.bg.
Разяснения се предоставят от Управляващия орган /УО/ на Програма за развитие на регионите /ПРР/ в срок от 7 работни дни от постъпването на искането за разяснение чрез публикуване на разяснение на сайта на ПРР (www.bgregio.eu), меню „Изпълнение“, подменю „Процедури, отворени за кандидатстване“ (https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/regional-development-program-2021-2027/execution-prd-2021-202/procedures-open-for-application-2021-2027).

Предоставените разяснения от УО на ПРР имат задължителен характер по отношение на подбора, осъществяван от териториалните органи. Заинтересованите страни могат да изпращат искания за разяснения в срок до 14 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на проектни идеи. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани и няма да получат отговор.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности, са публикувани на следния интернет адрес: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24 и на началната страница на Община Плевен https://pleven.bg/.

Пряк път към ПИРО на община Плевен: https://pleven.bg/bg/plan-za-integrirano-razvitie/proekt-piro.

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес: proekti@pleven.bg.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е до 17:30 ч. на 09.05.2024 г.

Свалете в PDF