Покана за официална церемония Стартиране на строително-монтажни работи по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”

1939

Покана за официална церемония Стартиране на строително-монтажни работи по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”

На 01.04.2022г. /петък/, от 11:00 часа на Тролейбусно депо – гр. Плевен, ул. “Кичево“ № 4, ще се състои Официална церемония стартиране на строително-монтажни работи по проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, Административен договор за БФП № BG16M1OP002-5.004-0006-C01 (№Д-34-124 /19.11.2019 г.), който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни екологични транспортни средства.

По проекта са  доставени и въведени в експлоатация 14 броя нови електрически автобуси "соло" и 14 броя зарядни станции за тях.След приключване на строително-монтажните работи предстои монтаж на зарядните станции.

Общата стойност на проекта е 17 951 744, 44 лв., от които:

Безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд – 12 747 404, 66 лв.

Съфинансиране от националния бюджет на РБ – 2 249 542, 00 лв.

Съфинансиране от бенефициента: 2 954 797, 78 лв.

Срокът за изпълнение на проекта продължава до 04.09.2023 г.

Свалете в PDF