ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ – ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)

1011

ПОКАНА  ЗА  КОНФЕРЕНЦИЯ – ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПОРДИМ И ПЛЕВЕН

(чрез 19 от населените места, съставни на общината: с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Гривица, с. Дисевица, с. Коиловци, с. Къртожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Мечка, с. Николаево, с. Пелишат, с. Радишево, с. Ралево, гр. Славяново, с. Тодорово, с. Тученица, с. Търнене)

 

П О К А Н А

ЗА

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР)

по проект BG06RDNP001-19.610-0031 „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“, Административен договор № РД-50-98/27.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Пордим в партньорство с Община Плевен, „АГРО ИНГ ИНВЕСТ“ ООД – с. Вълчитрън, общ. Пордим и НЧ „Просвета - 1918“ - с. Каменец, общ. Пордим, както и новоучреденото на 01.09.2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местната инициативна група Пордим – Плевен 2023“ имаме удоволствието да поканим всички заинтересовани страни (представители на публичен, стопански и нестопански сектори) от териториите на двете общини, попадащи в обсега на МИГ-а да участвате в консултирането с местната общност на разработената Стратегия за водено от общностите местно развитие, като се включите в общественото ѝ обсъждане, на което ще бъде детайлно представена. В Стратегията са включени различни мерки от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма за развитие на човешките ресурси, Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, Програма образование и Програма околна среда. Кандидати за финансова помощ ще могат да бъдат юридически лица, юридически лица с нестопанска цел, физически лица, земеделски стопани, групи и организации на производители, висши училища и научни организации, социални предприятия, читалища, доставчици на здравни услуги и др.

На обсъждането на Стратегията участие ще вземат, експерти, участвали в изготвянето ѝ, вкл. екипът на МИГ.

Присъстващите ще могат да изразят своето мнение и препоръки за мерките, включени в Стратегията, както и за начина, по който ще се разходват предвидените средства в бъдеще.

             Конференцията/общественото обсъждане е част от дейностите изпълняващи се по Проект „Помощ за подготвителни дейности при формиране на МИГ „Пордим – Плевен“.

С разработената по проекта стратегия новоучредената МИГ ще кандидатства за безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране по подхода ВОМР по интервенция П.Ж.5 – Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

За подробно запознаване с проекта, посетете интернет страницата: www.pordim-pleven.eu

Конференцията/общественото обсъждане ще се проведе в:

•           гр. Пордим на 13.09.2023 г. (сряда) от 16:00 часа в салона на Народно читалище „Иван Радоев 1907“, ул. „Цар Освободител № 2

Очакваме Ви и разчитаме на Вашата активност!

 

Свалете в PDF