Подвижна избирателна кутия за избирателите с трайни увреждания

366

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Във връзка с Решение № 97-НС от 15.03.2017 г. на Районна избирателна комисия Плевен за назначаване на състави на две подвижни секционни избирателни секции (ПСИК) на територията на Община Плевен, уведомяваме избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, че може да гласуват с подвижна избирателна кутия по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес в Община Плевен, ако подадат заявление за това по образец (Приложение № 14-НС), подписано саморъчно и изпратено:

- по пощата на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2,

- на факс: 064 822 059 или 064 844 230;

- чрез интернет страницата на Община Плевен.

Заявленията могат да се подават:

- в ст. № 19 на първи етаж в сградата на Общинската администрация, пл. „Възраждане” № 2;

- в кметствата и административните сгради на кметските наместници на територията на Община Плевен.

За допълнителна информация: тел. 064 881 204 и секция „Парламентарни избори 26 март 2017 г.” на интернет страницата на Община Плевен.

Срокът за подаване на заявленията е 20 март 2017 г.

Свалете в PDF