По дневен ред от 47 точки, шест от които питания, ще заседава Общински съвет - Плевен

440

По дневен ред от 47 точки, шест от които питания, ще заседава Общински съвет - Плевен

       Общински съвет - Плевен, се събира за заседание в четвъртък, 28 март, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на съветниците включва 47 точки, последните 6 от които са питания от общински съветници. Сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

       Заседанието на съветниците ще започне с две предложения, внесени от ПК „Противодействие на корупцията“ при местния парламент – предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, и предложение за приемане на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в местния парламент.

       Трета точка в предварителния дневен ред е актуализация на структурата и числеността на общинската администрация. Основната цел е да се подобри качеството на управлението и да се повиши ефективността на администрацията на Община Плевен, посочва кметът д-р Валентин Христов, вносител на предложението. В момента общинската администрация е структурирана с три ресорни заместник-кмета, 11 дирекции, 29 отдела и 2 сектора, с численост 360 щатни бройки. В администрацията в кметствата и населените места са обособени още 79 щатни бройки или обща численост 439 щатни бройки. Предложената актуализирана структура е с четири ресорни заместник-кмета, 9 дирекции и 28 отдела, с численост на администрацията 325 щатни бройки, т.е. намаляване на числеността с 35 щатни бройки /9.75 %/. Администрацията в кметствата и населените места се запазва 79 щатни бройки, при което общата численост на общинската администрация става 404 щатни бройки. Обособяването на нова позиция „заместник-кмет“ с ресор „Обществен ред и сигурност“ е продиктувано както от необходимостта за адекватно структуриране на отговорностите и функциите на местната администрация, произтичащи както от ЗМСМА, така и от специалните разпоредби в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, Закона за защита при бедствия и Закона за противодействие на тероризма.

       Този месец съветниците ще се запознаят и с отчет за извършените дейности през 2023 г. по изпълнение на мерките, заложени в комплексната програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021 - 2025 г. на Общината. За обсъждане влиза и Програма за опазване на околната среда на Община Плевен за периода 2023 - 2028 г.

       Три поредни предложения касаят утвърждаване на нов състав на Общинския съвет по наркотични вещества, на Съвета по въпросите за социалните услуги в община Плевен и на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Плевен. Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма в община Плевен през 2024 г. е включено под номер 10 в дневния ред.

       За обсъждане в четвъртък влиза и предложение за приемане на Политика за участието на Община Плевен в общински публични предприятия. По смисъла на Закона за публичните предприятия такива са търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала или в които общината по друг начин упражнява доминиращо влияние и дъщерните дружества на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала. Община Плевен притежава собственост в капитала на 6 публични предприятия.

       Точка 16 в дневния ред е предложение за дарение на оборудване за детска площадка, предназначено за деца от 3 до 12 години. Дарението включва детско съоръжение – люлка тип „махало“, със седалка за групова употреба, ударопоглъщаща синтетична настилка на плочи и ограда.

       Общински съвет – Плевен ще обсъжда изменение и в схема за разполагане на шатри в централна градска част във връзка с предстоящо изложение „Улица на занаятите“ за Празника на Плевен - 15 май. Инициативата за изложението под наслов „Българско е – традиции и обичаи“ е на Регионалната занаятчийска камара и СНЦ „Българско е“. Предложението за изменение касае промяна на вида, размерите и броя на преместваемите обекти, което е технически допустимо. По предходната схема са били определени общо 40 места – 10 шатри и 30 щанда. Настоящото предложение е за поставянето на общо 50 шатри в отсечката от Военния клуб до НЧ „Съгласие 1869“ в дните от 12 до 15 май. Експертният съвет по устройство на територията при Община Плевен е разгледал предложението и е приел предложеното изменение.

       Мартенското редовно заседание включва още: Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Пробуждане – 1907“, с. Тученица; Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. „Георги Кочев“ № 66; Проект за изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на територията на с. Гривица; Проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Плевен и др.

       Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет - Плевен на 28 март, са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет - https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-obshtinski-savet

Свалете в PDF