Плевенският Център за работа с деца ще реализира международен образователен проект

1743

Плевенският Център за работа с деца  ще реализира  международен образователен проект

 „Една посока, много възможности - актуални знания за дигиталната еволюция“ 2023-1-BG01-KA122-SCH-000132164, е озаглавен проектът, по който ще работи Центърът за работа с деца – Плевен,  одобрен по Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани”, сектор „Училищно образование”.

Центърът за работа с деца  активно работи в посока прилагане на иновативни методи в учебния процес. През последните месеци училищата се подготвят за въвеждане на STEM проекти и програми. С оглед развитието на информационните и комуникационни технологии и нарастване обема на наличната информация в Интернет възниква необходимостта от притежаване на специфични знания и умения за работа със съществуващата технологична инфраструктура. Понятието дигитална компетентност заема своето важно място в изследванията  в областта на дигиталната култура и дигиталното разделение на обществото. Чрез обучение на педагогическия персонал в настоящия проект ще  бъдат  доразвити  и надградени  необходимите знания и умения за работа с информационните технологии, ще се въведе организация на учебния процес, която да включва хибридно обучение, ще бъде  въведен  моделът  Обърната класна стая, ще  се обогати творческият  потенциал, навлизайки в STEM предизвикателството, използвайки образователни игри в кинестетичната класна стая в областите – наука, технология, инженерство и математика. Това ще подобри значително образованието на децата/учениците по съвременен начин. Днес дигиталната компетентност е част от ключовите компетентности и се счита за основен фактор за развитие на дигитална култура и информационно общество в световен мащаб.

Проектът  предвижда осъществяване на международна мобилност на педагогическия персонал на ЦПЛР-ЦРД-Плевен за постигане на по-високи нива на качество и иновации при преподаването и подобряване на чуждоезиковите умения на преподавателите. Дейностите по проекта включват участие в структурирани обучителни курсове в два  потока: първи поток - Тенерифе, Испания, с 6 участници и координатор, и втори поток - Прага, Чехия, с 3 участника и координатор. Двете мобилности ще се осъществят в реално време, осигурени от партньорите по проекта в Тенерифе и Прага. Ще се реализират дейности по подготовка, организация, подбор и реалното провеждане на двете мобилности по подробно разписан времеви график. Дейностите по мобилностите са съобразени с принципите на Европейската харта за качество на мобилността.

Средствата за реализация на проекта са в размер на  27 300 евро за период от 15 месеца.

 

Свалете в PDF