План за младежта и Календар на младежките дейности за 2017 година утвърди Общинският съвет

2377

План за младежта и Календар на младежките дейности за 2017 година утвърди Общинският съвет

   Общински годишен план за младежта за 2017 година приеха общинските съветници на днешната сесия. Той е разработен в съответствие с Националната стратегия за младежта (2010-2020). В него се конкретизират целите и приоритетите на общинската политика за младежта и необходимите ресурси за това.   

   Общинският годишен план за младежта се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво: Общински съвет – Плевен, Общинска администрация, териториални структури на заинтересованите държавни органи, учебни заведения, културни институции, Младежки информационно-консултантски център - „Барометър” – Плевен, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта и др. Сред основните цели, предвидени в него, са: пълноценно участие на младите хора при формиране на дългосрочни общински стратегии и планове, разработване и изпълнение на ключови за Община Плевен проекти, подпомагане на самоорганизирането на младежи, създаване на предпоставки за сформиране на нови организации и укрепване на съществуващите, предоставяне на повече възможности за участие на младите хора в обществения живот, по-добри условия и повече възможности за достъп на младежите до неформално образование и форми за учене, популяризиране на доброволческия труд като форма на трудова заетост, активна гражданска позиция и общественополезна дейност. Общинският годишен план е насочен към младите хора от 15 до 29 години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически и етнически убеждения. Предвидени са: групови консултации-тренинги за подготовка на безработни млади хора за реализация на трудовия пазар, организиране и провеждане на специализирана младежка трудова борса и тристранни срещи с работодатели, осигуряване на стажуване на работно място за младежи с образование и квалификация, групови консултации-тренинги за млади хора с девиантно поведение и в риск от социално изключване и много други инициативи. Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейности се осъществява от отдел „Младежки дейности, спорт и туризъм” в Община Плевен и ресорния заместник-кмет. С приемането на годишния общински бюджет Общинският съвет осигурява финансово изпълнението на Годишния календар на младежките дейности за 2017 г. като част от настоящия Общински годишен план. Финансовите средства от Община Плевен за подпомагане реализацията на инициативи, включени в Годишния  календар на младежките дейности за 2017 г.,  реализирани от младежки неправителствени организации, са в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. Сред мероприятията, предвидени в Годишния календар, са: Пролетен благотворителен бал с цел подпомагане граждани в неравностойно положение, доброволчески инициативи за почистване и облагородяване на парк „Кайлъка”, „Стрийт арт фестивал” – представяне на улични изкуства – графити, рисунки на асфалт, боди арт и др., Концерт-спектакъл по повод 1 ноември, участие в честването на 140-годишнината от Плевенската епопея, Коледен концерт, събраните средства от който ще бъдат включени в президентската кампания „Българската Коледа”, домакинство на национална среща на ученически съвети.

Свалете в PDF