Отчетоха публично изпълнението на Бюджета на Община Плевен за 2018 година

381

       Отчетът за изпълнението на Бюджета за 2018 година на Община Плевен бе представен публично в зала „Гена Димитрова”. Направиха го заместник-кметът по финанси и икономика Милен Яков и председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

       Общият обем на Бюджета на Община Плевен за 2018 год. след настъпилите промени е в размер на общо 98 032 698 лв., от които за финансиране на делегирани от държавата дейности са 60 381 400 лв., а за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавни – 37 651 298 лв.

       Разчетите на собствените приходи /данъчни и неданъчни/ за 2018 год. са изпълнени на 111.22 %, като са нараснали спрямо предходната 2017 год. с 9.53 %, или 2 890 305 лв. Изпълнението на планираните за годината 15 455 000 лева от имуществени и други данъци е 17 027 119 лв., или 110,17 %. Спрямо същия период на предходната година увеличението е с 8,59 %. По-голямо преизпълнение се отчита при „данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин” – 931 748 лв., който е пряко зависим от динамиката на пазара на имоти. Планираните 13 864 923 лв. от неданъчни приходи са изпълнени на 113,36 % спрямо 97,32 % изпълнение за същия период на предходната година. По-голямо преизпълнение на планираните за годината постъпления има на „нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”, „приходи от наеми на имущество”, „глоби, санкции и наказателни лихви”, „приходи от продажба на земя” и др. Най-голям относителен дял от този раздел приходи имат общинските такси.

       На базата на постъпилите приходи по бюджета на Община Плевен за 2018 година са извършени разходи в размер на 87 745 844 лв., като са спазвани следните приоритети: заплати, храна, осигурителни плащания, както и издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности. При функция „Изпълнителни и законодателни органи” отчетените разходи са в размер на 7 526 774 лв., във функция „Отбрана и сигурност” - 731 711 лв., „Здравеопазване” - 4 720 074 лв., „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 5 069 676 лв. Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” планираните разходи са 7 028 971 лв. с изпълнение 82,92 %. От отчетените във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” общо 12 278 522 лв. най-много са похарчени през 2018 год. в дейност „Чистота” - 8 225 336 лв. В системата на Община Плевен функционират 74 учебни заведения, от които 32 детски градини, 38 училища, 3 центъра за подкрепа на личностното развитие и едно общежитие, затова разходите за функция „Образование” представляват почти половината от бюджета на Общината - стойностното изражение на извършените и разплатени разходи в раздела е 41 172 624 лв.

       През 2018 год. Община Плевен обслужва дългосрочни и краткосрочни кредити от банки и фонд „ФЛАГ”, предназначени за финансиране на извършени разходи от Общинския бюджет и допустими разходи за изпълнението на одобрени проекти по оперативни програми. Състоянието на Общинския дълг е следното:

- На 01.01.2018 год. – 4 943 241 лв.;

- На 31.12.2018 год. – 2 476 848 лв.

       Отчетът за изпълнението на Бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 год. е представен и приет в Министерството на финансите и Сметната палата. Предстои неговото утвърждаване и на сесия на Общински съвет – Плевен. 

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Училищни отбори премериха сили във…

сряда, 11 декември 2019
96

Отдадохме почит на загиналите за…

вторник, 10 декември 2019
960

„Синя зона” ще работи на…

понеделник, 09 декември 2019
369

Временно ще бъде ограничено движението…

петък, 06 декември 2019
290