Отчетоха публично изпълнението на Бюджета на Община Плевен за 2018 година

722

       Отчетът за изпълнението на Бюджета за 2018 година на Община Плевен бе представен публично в зала „Гена Димитрова”. Направиха го заместник-кметът по финанси и икономика Милен Яков и председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

       Общият обем на Бюджета на Община Плевен за 2018 год. след настъпилите промени е в размер на общо 98 032 698 лв., от които за финансиране на делегирани от държавата дейности са 60 381 400 лв., а за финансиране на местни дейности и дофинансиране на държавни – 37 651 298 лв.

       Разчетите на собствените приходи /данъчни и неданъчни/ за 2018 год. са изпълнени на 111.22 %, като са нараснали спрямо предходната 2017 год. с 9.53 %, или 2 890 305 лв. Изпълнението на планираните за годината 15 455 000 лева от имуществени и други данъци е 17 027 119 лв., или 110,17 %. Спрямо същия период на предходната година увеличението е с 8,59 %. По-голямо преизпълнение се отчита при „данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин” – 931 748 лв., който е пряко зависим от динамиката на пазара на имоти. Планираните 13 864 923 лв. от неданъчни приходи са изпълнени на 113,36 % спрямо 97,32 % изпълнение за същия период на предходната година. По-голямо преизпълнение на планираните за годината постъпления има на „нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”, „приходи от наеми на имущество”, „глоби, санкции и наказателни лихви”, „приходи от продажба на земя” и др. Най-голям относителен дял от този раздел приходи имат общинските такси.

       На базата на постъпилите приходи по бюджета на Община Плевен за 2018 година са извършени разходи в размер на 87 745 844 лв., като са спазвани следните приоритети: заплати, храна, осигурителни плащания, както и издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности. При функция „Изпълнителни и законодателни органи” отчетените разходи са в размер на 7 526 774 лв., във функция „Отбрана и сигурност” - 731 711 лв., „Здравеопазване” - 4 720 074 лв., „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 5 069 676 лв. Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” планираните разходи са 7 028 971 лв. с изпълнение 82,92 %. От отчетените във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” общо 12 278 522 лв. най-много са похарчени през 2018 год. в дейност „Чистота” - 8 225 336 лв. В системата на Община Плевен функционират 74 учебни заведения, от които 32 детски градини, 38 училища, 3 центъра за подкрепа на личностното развитие и едно общежитие, затова разходите за функция „Образование” представляват почти половината от бюджета на Общината - стойностното изражение на извършените и разплатени разходи в раздела е 41 172 624 лв.

       През 2018 год. Община Плевен обслужва дългосрочни и краткосрочни кредити от банки и фонд „ФЛАГ”, предназначени за финансиране на извършени разходи от Общинския бюджет и допустими разходи за изпълнението на одобрени проекти по оперативни програми. Състоянието на Общинския дълг е следното:

- На 01.01.2018 год. – 4 943 241 лв.;

- На 31.12.2018 год. – 2 476 848 лв.

       Отчетът за изпълнението на Бюджета на Община Плевен към 31.12.2018 год. е представен и приет в Министерството на финансите и Сметната палата. Предстои неговото утвърждаване и на сесия на Общински съвет – Плевен. 

Свалете в PDF