Официално ще бъдат открити обектите в Буковлък и Ясен по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

406

       На 11 февруари 2020 г. ще се проведат две официални церемонии „Откриване на обект“ в селата Буковлък и Ясен. Строителството на обектите се осъществи в рамките на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се реализира в партньорство от двете общини с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз по Кохезионния фонд. „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, BG16M1OP002-1.006-000, се изпълнява чрез АДБФП № Д-34-5/18.01.2017 г.

 

       На 11 февруари от 11,00 часа – в с. БУКОВЛЪК /до чешмата в началото на селото/ ще бъде тържествено открит обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (етап І)”.

       На 11 февруари от 14,00 часа – в с. ЯСЕН /пред кметството/ ще бъде тържествено открит обект:„Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)”.

       През първия етап за Агломерация Буковлък за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Буковлък, община Плевен (І етап)“ бяха изпълнени: рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 3478 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 229 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 7409 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 2774 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 7 632,00 м, включително и сградни канализационни отклонения. Общата стойност на инвестицията е 7 974 227, 63 лева без ДДС.

       Общата стойност на изпълнените СМР е около 27,32 млн лв. без ДДС, от тях близо 24,56 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ и около 2,76 млн. лв. – собствен принос.

       През първия етап за Агломерация Ясен за обект: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, община Плевен (етап І)” са извършени: рехабилитация на главни водопроводни клонове с дължина 2786 м, изграждане на нова второстепенна водопроводна мрежа с дължина 1640 м и рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа с дължина 4489 м, включително и сградни водопроводни отклонения към мрежите; изграждане на битова канализация с главни канализационни клонове с дължина 4195 м и второстепенни канализационни клонове с дължина 9364 м, включително и сградни канализационни отклонения; изграждане на нова Канализационна помпена станция (КПС) и довеждаща инфраструктура към нея, както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 м от КПС – Ясен до съществуващ колектор (с. Опанец) от гр. Плевен към ПСОВ – с. Божурица.

Файлове:

PRESSAOB.cerem_.Y i B_.doc PRESSAOB.cerem_.Y i B_.doc
Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Читалищата да ползват безплатно общинските…

четвъртък, 27 февруари 2020
164

Община Плевен ще кандидатства за…

четвъртък, 27 февруари 2020
411

Съветниците отложиха приемането на нова…

четвъртък, 27 февруари 2020
158

Предстои третиране на площите с…

четвъртък, 27 февруари 2020
98