Общински съвет - Плевен заседава в четвъртък по дневен ред от 35 точки, решава за почетното звание на Йосиф Панов

347

Общински съвет - Плевен заседава в четвъртък по дневен ред от 35 точки, решава за почетното звание на Йосиф Панов

       Общински съвет - Плевен, се събира за заседание в четвъртък, 25 април, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на съветниците включва 35 точки, последната от които е питане от общински съветник. Заседанието на Общинския съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

       Заседанието ще започне с гостуване на деца от ОУ „Васил Левски“, гр. Плевен, които ще поздравят местния парламент по случай предстоящите пролетни празници.

       Първа точка в дневния ред е предложение за удостояване на професионалния боксьор Йосиф Панов със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“. Предложението внася председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански, след като същото бе обсъдено и подкрепено от Комисията по Наредба № 11 на ОбС - Плевен, за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“. Панов е на 26 години и вече има зад гърба си 23 победи. Шампион е на България през 2018 г., интернационален шампион през 2021 г. и световен шампион през 2023 г. Възпитаник е на Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Плевен.

       Втора точка в дневния ред е отчет за изпълнение през 2023 г. на дейностите по Програмата за управление на отпадъците 2021 - 2028 г. и дейности за опазване на околната среда на община Плевен за 2023 г. Програмата е разработена в изпълнение на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

       Заседанието ще продължи с обсъждане на изменения в решения на Общинския съвет, приети в предходни заседания. Първата промяна касае решението за бюджета за текущата година, прието през м. февруари. Предложените промени са за две от планираните прояви, включени в Културния календар /Приложение 13/ на Общината. Второто предложено изменение е в решение от м. март 2018 г. Същото се отнася до стопанисване на имот от СО „Данаил Попов“ в Плевен.

       Този месец общинските съветници ще разгледат предложение, с което ще възложат на кмета д-р Валентин Христов да представлява Община Плевен в Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника и промишлени технологии“, насрочено за 30 април от 17.00 часа. Община Плевен е член на сдружението, съгласно решение на местния парламент от м. март 2020 г.

       Седма точка в предварителния дневен ред е даване на съгласие за кандидатстване на Община Плевен в обявен от Агенцията за хората с увреждания към МТСП конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за културни, исторически и спортни обекти. Проектното предложение е по компонент 3 - за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица от целевата група.

       Три от точките, включени в дневния ред на заседанието през април, касаят три от детските градини на територията на гр. Плевен. Първото от тях е за проектиране и изграждане на физкултурно-музикален салон в ДГ „Щурче“. Второто предложение е за основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и пристройка за изграждане на физкултурно-музикален салон в ДГ „Зорница“. И третото - предложение за основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Щастливо детство“.

       Общинският съвет на Плевен ще обсъди този месец и създаването на Обществен съвет по проблемите на икономическата и инвестиционната политика. Една от задачите на съвета ще бъде да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество и бизнеса в обществения и икономически живот и да служи като постоянна форма на диалог между Общинския съвет и структурите на гражданското общество и бизнеса.

       Априлското редовно заседание включва още: Приемане на Правилник за работа на Общински фонд „Култура“; Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Плевен през 2023 г. и предложение за нова програма за текущата година; Предложение за Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2024 г.; Сключване на нов Меморандум за сътрудничество между Община Плевен и БАН; уреждане на отношения между Община Плевен и физически лица относно недвижими имоти и др.

       Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет - Плевен на 25 април, са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25042024-g

Свалете в PDF