Общински съвет - Плевен с финално за годината заседание на 21 декември

959

Общински съвет - Плевен с финално за годината заседание на 21 декември

       Общински съвет - Плевен се събира за финалното си за годината заседание на 21 декември /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на съветниците включва 17 точки - 14 предложения и 3 питания от общински съветници.  

       Декемврийското заседание на съветниците ще започне с гостуване на коледарска група от фолклорен ансамбъл „Нашенчета“ при Центъра за работа с деца. Деца от школите при Центъра ще посрещат съветниците и на входа на конферентната зала.

       Първа точка в дневния ред е обсъждане на изменение в решение на Общинския съвет от октомври тази година. Решението касае сформиране на маломерни и слети паралелки в общински училища за учебната 2023/2024 година.

       Предложение относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2024 г. е втора точка в дневния ред. Съгласно Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на местния парламент въз основа на приета План-сметка по дейности. Действащите в момента размери на такса битови отпадъци за населените места в община Плевен са определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общинския съвет - Плевен. Предложеният проект за решение е същите да останат в сила и през 2024 г.

       На заседанието влиза за дебат и точка относно оправомощаване кмета на Община Плевен да взема всички решения, свързани с банковото обслужване на Общината. Ще бъде разгледано и предложение за осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за изпълнение на дейности по проект „Маршрут на паметта: Устойчиви трансгранични туристически продукти за Мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по програма INTERREG V-А Румъния - България.

       Поредица от предложения този месец касаят учредяване безвъзмездно право на ползване на общински недвижими имоти от читалища. Предложенията касаят НЧ „Ракитин - 1969“ - гр. Плевен, НЧ „Христо Ботев - 1925“ - с. Беглеж и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1928“ - с. Търнене.

       Последното за годината заседание включва още: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от поземлен, находящ се на ул. „Индже войвода“ в Плевен; Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот-2“, находящ се землището на с. Бохот; Предложение за продажба на 6 бр. незастроени урегулирани недвижими имота - частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство, по плана на с. Гривица, чрез публични търгове; Предложение за изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки в СУ „Стоян Заимов” - гр. Плевен, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Търнене и НУ „Христо Ботев” - с. Дисевица, по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г. и др.

       Последните три точки в дневния ред са питания от общински съветници до кмета д-р Валентин Христов. Въпросите са поставени от Петя Василева,  Камен Горанов и групите общински съветници „Коалиция „БСП за България“, Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ и ПП ГЕРБ. Питанията касаят организацията по снегопочистването в община Плевен и оценка на работата на ангажираните с тази дейност фирми.

Свалете в PDF