ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЕЧЕ ИМА РЕКУЛТИВИРАНО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

1001

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ВЕЧЕ ИМА РЕКУЛТИВИРАНО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

На 03.08.2022 г. в Община Плевен се проведе заключителна пресконференция по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен”. Проектът е финансиран по Процедура № BG16M1OP002-2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.” Бенефициент е Община Плевен, а общата стойност на проекта е 12 195 816.84лв., от които: Европейски фонд за регионално развитие - 10 366 444.31 лв. и Национално съфинансиране - 1 829 372.53 лв. Проектът е със срок от 28.05.2020 г. до 12.08.2022 г.

 Заместник-кметът на Община Плевен и ръководител на проекта г-н Стефан Милев представи постигнатите резултати от изпълнението на различните дейности по рекултивацията на депото. Той подчерта, че с изпълнението на този проект се постига намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда - почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; елиминират се рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него. Намаляват се и рисковете за човешкото здраве. Община Плевен постига и съответствие с нормативните изисквания - Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

На пресконференцията присъстваха членове на екипа за управление, представители на фирмите изпълнители, служители на общинска администрация, граждани и медии.

 

Свалете в PDF