Община Плевен ще участва в подготовката и изпълнението на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“

1244

Община Плевен ще участва в подготовката и изпълнението на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“

       Община Плевен да участва в подготовката, подаване и изпълнение на Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“, решиха общинските съветници. Интегрираният териториален подход е базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни и участници, действащи на съответната територия.

       През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции. Проектът е свързан с новата философия за разпределение на европейски средства да се финансират проекти, които касаят по-големи местни общности, обясни кметът на Община Плевен Георг Спартански.

       Концепцията за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

        Водещ партньор в концепцията за ИТИ е Медицински университет – Плевен. Общо партньорите в концепцията са 26, както следва: УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен; Община Троян; МБАЛ – Троян ЕООД; Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян ЕООД; Община Ловеч; МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – Ловеч; Община Никопол; МБАЛ - Никопол ЕООД; Община Белене; МБАЛ - Белене ЕООД; Община Левски; МБАЛ - Левски ЕООД; Община Кнежа; МБАЛ – Кнежа ЕООД; Община Искър; Община Пордим; Национална Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д. Димов“ гр. Ловеч; Министерство на здравеопазването; Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия; Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на студентите-медици в България – Плевен“ (АСМБ – Плевен); Община Тетевен; МБАЛ - Тетевен ЕООД; Анкарски университет като асоцииран партньор; Глобал-Шоп - Георги Николов; ЗП Ивайло Георгиев Николов.

       Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е на базата на подхода „Едно здраве“ на ЕС, който представлява многосекторен и трансдисциплинарен подход, работещ на местно, регионално, национално и глобално ниво с цел постигане на оптимални здравни резултати, като се признава взаимовръзката между хората, животните, растенията и тяхната обща среда. Концепцията включва проектни идеи с интегрирани мерки от сектори здравеопазване, образование и околна среда.

       Община Плевен ще участва с проектна инициатива по дейност „Изграждане на зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства в СЗР в контекста на общата стратегия за „Единно здраве“ от концепцията, където индикативният бюджет е в размер на 13 079 106 лв. Инициативата е „Изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда“ с индикативен бюджет в размер на 9 179 106 лв.

       Общият индикативен бюджет на Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е в размер на 59 271 403 лева, общата продължителност за изпълнение на концепцията е 36 месеца.

Свалете в PDF