Община Плевен продължава приема на документи за ползватели на услугата „Асистентска подкрепа” и за социални асистенти

2305

 Община Плевен продължава приема на документи за  ползватели на услугата „Асистентска подкрепа” и за социални асистенти

Община Плевен  продължава приема на документи за ползватели на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и за социални асистенти.

Услугите се предоставят почасово в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, деца и лица с определена от ТЕЛК необходимост от чужда помощ.

Услугите се предоставят от Социален асистент средно до 3 часа и може да включват помощ за личен тоалет, къпане, смяна на памперси, хранене, пазаруване, почистване на обитаваното жилище, пране, заплащане на битови сметки, придружаване при разходка, личен лекар и др.

            Териториалният обхват на услугите покрива всички населени места от община Плевен.

Желаещите да се възползват от услугата могат да подават заявления на адрес: гр. Плевен, ул.“ Георги Бенковски“ № 61.

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да са в добро физическо и психично здраве във връзка с качественото изпълнение на трудовите задължения.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление – декларация (по образец):
  2. Документ за самоличност (за справка);
  3. Автобиография;
  4. Копие на документ за завършено образование;
  5. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние;
  6. Удостоверение от Център за психично здраве , че не се води на учет.
  7. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие,  съгласие за съхранение и обработка на личните  данни по ЗЗЛД (по образец);
  8. Копие от трудова книжка;
  9. Други документи по преценка на кандидата

        С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ се сключва трудов договор на 8 часов работен ден, като един „Социален асистент“ предоставя подкрепа на минимум двама потребители.

            Документи на кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ се подават в  град Плевен, бул. „Русе“ № 1, ет. 1, стая 5  и стая 7 /сграда на бившата Стоматология/,  всеки работен ден от 8,30 ч. до 17,00 часа.

За допълнителна информация - телефон:  064/ 800-402.

Свалете в PDF