Община Плевен приема документи на възрастни и хора с увреждания за почасова патронажна грижа

1132

       Във връзка с изпълнението на дейностите по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Обявява процедура за прием

на заявления от кандидат – потребители на почасови здравно-социално услуги

по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен”

 

       Патронажната грижа е индивидуализирана подкрепа за лица с увреждания и възрастни хора, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.

       Целта на услугата е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора.

        Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен” предвижда предоставяне на пакет от здравни и социални дейности в подкрепа на лица с увреждания и възрастни хора, които живеят в домашна среда. Услугата предвижда разнообразни социални, медицински, административни, битови дейности, както и дейности, насочени към подобряване на качеството на живот на потребителите, в зависимост от конкретното състояние и ограничения на индивида. Услугите се предоставят почасово или по заявка/ситуация на риск на потребителите, които са информирани и съгласни да участват в оценка на потребностите им и в планиране на подкрепата.

       Териториалният обхват на проекта включва всички населени места в община Плевен. Продължителността на услугите е до 12 месеца, считано от месец май 2020 г.

       Персоналът, който ще осъществява услугите, включва: социални работници, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и домашни санитари. На всички кандидат-потребители подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещения в дома.

Основните дейности, предоставяни по проекта са:

  • Здравни грижи: медицинско наблюдение, консултиране, превенция на заболяванията, измерване и регистрация на витални показатели; извършване на манипулации, съдействие за изготвяне на изследвания, медицинска рехабилитация, назначена от физиотерапевт; съдействие при получаване на технически помощни средства;
  • Социално-битови дейности: почистване на дома, помощ при поддържане на лична хигиена, обличане, събличане, пазаруване, плащане на сметки, придружаване, насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти и други съобразно индивидуалните потребности.;
  • Психологическа подкрепа и консултиране;

Всяко лице от целевата група може да получава здравно–социални услуги до 2 часа на ден.

Кандидат-потребители, които са допустими да ползват социално – здравни услуги, са:

1.Възрастни хора над 65 години (навършили 66 г.) с ограничения или в невъзможност от самообслужване.

2.Лица с увреждания с определени от ТЕЛК проценти трайно намалена работоспособност (от 18 г. до 65 г.). 

Необходими документи за подаване от страна на кандидат – потребителите:

● Заявление ( образец, приложение № 1А )

● Документ за самоличност ( за справка);

Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – когато е приложимо.

Експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК (копие) – когато е приложимо

  • Протокол от ЛКК – когато е приложимо.
  • Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие) – ако е приложимо;

Документ за настойничество / попечителство или пълномощно да се представлява лицето, желаещо да ползва услугата (копие) – когато е приложимо.

Декларация за съгласие за обработване на личните данни (образец,  Приложение № 2А)

Декларация, че към момента на кандидатстването не ползва друга подобна социална услуга (образец,  Приложение № 6А).

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове към настоящата обява в сайта на Община Плевен www.pleven.bg  

и в офиса на проекта – ул. „Ген.-лейт. Ат. Стефанов № 4, (бившата ул. „Хемус“)

       Заявления се приемат от 05.02.2020 г. до 25.02.2020 г. всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Център за социални услуги на адрес:

гр. Плевен, ул. „Ген.- лейт. Атанас Стефанов“ № 4, (бившата ул. „Хемус“)

Допустимо е подаване на нови заявления и след обявения срок.

 

За допълнителна информация::

тел. 064/800-011 офис на проекта

тел. 064/881-226 – Людмила Йочева – Ръководител на проекта

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Читалищата да ползват безплатно общинските…

четвъртък, 27 февруари 2020
161

Община Плевен ще кандидатства за…

четвъртък, 27 февруари 2020
411

Съветниците отложиха приемането на нова…

четвъртък, 27 февруари 2020
156

Предстои третиране на площите с…

четвъртък, 27 февруари 2020
98