Община Плевен подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”

3896

Община Плевен подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”

   Кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа на 16.12.2016 г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект BG16RFOP001-1.007-0001 „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Плевен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

   Стойността на проекта възлиза на 13 844 761,73 лв., а общата му продължителност е 30 месеца.

   Проектното предложение е в изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Плевен и на политиката за устойчиво градско развитие, като включва допустими мерки и дейности по инвестиционен приоритет "Градска среда" върху обекти, разположени на територията на трите зони за въздействие, определени в ИПГВР. Предвидени са дейности по рехабилитация и реконструкция за физическо обновяване на градски обществени пространства за отдих - Градска градина и Водна каскада (на пл. "Възраждане"), площад "Стефан Стамболов", улици, пешеходни мостове, и за изграждане и реконструкция на детски и спортни площадки.

   Предвидената подкрепа по ОПРР 2014 – 2020 г. е за постигане на устойчива и екологична градска среда с подобрени качества на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен.

  Целите на проекта са свързани с развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лицата в неравностойно положение, устойчивост и безопасност; постигане на ресурсна ефективност, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени; развитие и утвърждаване на пълноценен и здравословен начин на живот чрез среда, осигуряваща всички условия за отдих, игра и спорт; подобряване състоянието на общинска пътната инфраструктура за осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти.

   Постигането на целите ще бъде важна предпоставка за задържане на младите хора в общината, за подобряване на общото качество на живот на гражданите от всички възрасти, развитие на бизнеса, привличане на туристи и инвеститори.


Този документ е създаден във връзка с проект BG16RFOP001-1.007-0001 „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”, финансиран по Процедура ПБФП BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Свалете в PDF