Община Плевен открива процедура за избор на членове на Съвета на децата

603

Община Плевен открива процедура за избор на членове на Съвета на децата

       Община Плевен стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). В срок до 24 май 2024 г. кандидатите подават документи в Центъра за административно обслужване /ЦАО/ на адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 4, работно време от 8.30 до 17.00 ч. без прекъсване в работните дни.

       Съветът на децата работи по изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да бъде насърчено детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. В Съвета участват по двама представители – титуляр и заместник, на административните области в страната. Има 4 квоти за децата от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. Прилагането на процедурата е разделено на три нива – общинско, регионално и национално.

       Съгласно утвърдената процедура на общинско ниво, кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета в срок до 30 май 2024 г. Комисията е в 5-членен състав: експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

       Комисията извършва подбор съгласно съответните критерии и посочените направления. Работата ѝ приключва с изготвяне на предложение, което съдържа 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление, класирани в низходящ ред. В случай, че на територията на дадена община няма представители от всички направления, подборът се извършва само в направленията, от които са постъпили кандидатури.

       Кметът на общината одобрява предложението на Комисията и изпраща трите кандидатури във всяко направление до областния управител в срок до 15 юни 2024 г., като общинското класиране не обвързва избора на областния управител. От своя страна областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление до Председателя на ДАЗД в срок до 30 юли 2024 г.

       Право да кандидатстват за членове на Съвета на децата имат:

 • деца на възраст от 13 до 16 години, като всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените четири категории:

     • членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

     • представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

     • представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

     • индивидуални кандидатури.

Кандидатите за членове на Съвета е необходимо да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

       При кандидатстването се попълва формуляр и кратко мотивационно писмо.

       Цялата информация за кандидатстване по утвърдената процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата, може да намерите тук

Свалете в PDF