Община Плевен да финансира част от ремонтните дейности в зала „Катя Попова“ с кредит, решиха съветниците

383

Община Плевен да финансира част от ремонтните дейности в зала „Катя Попова“ с кредит, решиха съветниците

       Община Плевен да обезпечи финансирането на проект „Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен“, чрез поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит, даде съгласие Общинският съвет – Плевен. Кредитът от „Регионален фонд за градско развитие” АД и „Банка ДСК“ АД – съфинансираща институция, ще е в максимален размер на не повече от 427 092,94 лева с ДДС.

       Съгласно указанията за кандидатстване по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., проектните предложения, касаещи инвестиции и интервенция в културна инфраструктура, задължително се осъществяват чрез комбинирана подкрепа - безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент /БФП и ФИ/. Размерът на БФП на ниво проектно предложение не може да е повече от 85 % от общата стойност на проектното предложение, като могат да бъдат финансирани само разходи за СМР, по изключение - доставка на оборудване/ обзавеждане.В изпълнение на тези условия Община Плевен извърши необходимите действия за окомплектоване и подаване на съответното проектно предложение със следните финансови параметри:

       - Обща стойност на проектното предложение – 2 695 892.37 лв. с ДДС - представляващи 100 %;

       - Финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ – 2 262 535.43 лв. с ДДС – представляващи 83.93 %;

       - Финансиране чрез финансов инструмент – 427 092.94 лв. с ДДС – представляващи 15.84 %;

       - Собствено участие – 6 264.00 лв. с ДДС – представляващи 0.23 %.

       Със средства от безвъзмездната финансова помощ изцяло ще се финансира изпълнение на строително-монтажни работи в зала „Катя Попова“, а доставката на оборудване по част „Акустика“ ще се финансира чрез финансовия инструмент. Средствата от собственото участие ще осигурят дейностите по въвеждане в експлоатация на обекта, по публичност и визуализация и финансов одит на проекта.

       Срокът за усвояване на кредита е до 26 месеца след датата на сключване на договора за кредит, но не по-дълъг от 31.12.2023 г. и не по-дълъг от срока за завършване на проекта съгласно подписания договор за безвъзмездна финансова помощ.

Свалете в PDF