Нерегламентираните площадки за едрогабаритни отпадъци в Плевен ще бъдат премахнати до 1 май 2024 г.

866

Нерегламентираните площадки за едрогабаритни отпадъци в Плевен ще бъдат премахнати до 1 май 2024 г.

Със заповед на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов № РД-10-1904/19.12.2023 г. се забранява нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всякаква друга форма на третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, на цялата територия на община Плевен, в т.ч. и на нерегламентираните площадки, находящи се, както следва:

 • жк „Дружба“ – до блокове 123-128 и бл.222;
 • жк „Сторгозия“ – до бл.131;
 • жк „9-и квартал“ – ул. „Столетов“;
 • жк „Воден“ – на ул. „Дунав“;
 • жк „Мара Денчева“ – ул. „Райна Княгиня“;
 • ул. „Александър Стамболийски“ - до бившия Младежки дом;
 • ул. „Чаталджа“;
 • жк „Сторгозия“ – бл.17, ул. „Синчец“ и срещу Професионална гимназия по лозарство и винарство; ул. "Люляк";
 • жк „Дружба“- до  бл.118, бл.136 и бл.223;
 • жк „9-и квартал“ – ул. „Лозенград“ и ул. „Тунджа“;
 • кръстовището на ул. „Карлово“ и ул. "Копривщица“;
 • ул. „Парашкев Цветков".

Посочените нерегламентирани площадки да бъдат премахнати в срок до 01.05.2024 г. чрез извършване на необходимите строително-ремонти дейности, съобразени с терена, върху който попадат, и с оглед последващо рекултивиране и облагородяване на околната среда, гласи още заповедта. Контролът по извършването на дейностите по премахването  е възложен на заместник-кмета „Териториално развитие“ на Община Плевен.

Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, както и изгарянето на излезли от употреба гуми на цялата територия на община Плевен. Изключения се допускат само за лицата, притежаващи съответното разрешение. Забранява се третирането и изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредните вещества в атмосферния въздух, на цялата територия на община Плевен, са останалите текстове в заповедта.

Контрол по изпълнението на заповедта е възложен на отдел „Екология“ и отдел „Инспекторат“ към Община Плевен, както и на кметовете и кметските наместници на населените места. Нарушителите ще бъдат привличани към предвидената административнонаказателна отговорност.

Свалете в PDF