На встъпителна пресконференция беше представен напредъкът по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

2767

На встъпителна пресконференция беше представен напредъкът по проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”

 

На 01 декември 2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16M1OP002-1.006-0004 “Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, финансиран от  ОП "Околна среда 2014 - 2020", Приоритетна ос 1 "Води" с  Договор № Д-34-5/18.01.2017 г. Присъстваха кметът на Община Плевен Георг Спартански, ръководителят  на проекта инж. Петър Петров – управител на избраната след проведена обществена поръчка фирма „Проконсулт  и Управление” ЕООД – София, членове на екипа на проекта от Община Плевен и Община Долна Митрополия, представители на асоциирания партньор – „ВиК” ЕООД – Плевен, журналисти от централни и местни медии.

            Георг Спартански припомни предисторията на подписания на 16 януари 2017 г. договор за безвъзмездна финансова помощ на първия партньорски проект между общини у нас, подчертавайки голямата му важност за населението от Община Плевен и Община Долна Митрополия, както и ефекта за добра екологична среда като резултат от реализацията му.

            Инж. Петър Петров представи презентация, в която очерта основните цели, параметри, дейности на проекта и  очакваните резултати от неговото изпълнение. Той разказа и за напредъка по  проекта. В гр. Долна Митрополия  и гр. Тръстеник вече са  извършени част от предвидените строително- монтажни работи по  изграждане на   битова канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа.  Работи се и по изграждането на  свързващ колектор към пречиствателната станция за отпадъчни води - Плевен, която вече ще обслужва и градовете Долна Митрополия и Тръстеник. Полага се асфалт на завършените улици.

            За обекти: „Проектиране и изпълнение на строителство /инженеринг/ за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа с. Ясен, община Плевен (етап I)” и „Проектиране и изпълнение на строителство /инженеринг/ за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа с. Буковлък, община Плевен (етап I)”, процедурата по избор на изпълнители е финализирана и предстои сключването на договори с избраните изпълнители след влизане на Решението за класиране в сила.

            Мерките за информация и комуникация /публичност и визуализация/ се изпълняват в съответствие със сключените договори с избраните чрез процедура по ЗОП изпълнители. Изработени са и поставени 4 билбордове в землищата на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, поставени информационни табели за двете общински администрации, доставени са рекламни материали.

            Продължава работата на екипа за управление, който ще провежда срещи за планиране и координиране на дейностите по проекта на всеки две седмици.

            Проектът „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” е  на стойност 117 150 300,52 лв., безвъзмездната финансова помощ възлиза на 87 911 636,37 млн. лв. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Свалете в PDF