НА РАБОТНА СРЕЩА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА БЯХА ЗАПОЗНАТИ С ИЗМЕНЕНИЯТА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И РАБОТАТА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ РЕГИСТЪР НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА

413

     На 12.09.2018 г. в Заседателната зала на Община Плевен се проведе работна среща на кметовете на кметства в oбщина Плевен с нотариус Жени Мичева, на която бяха дискутирани въпроси, касаещи извършване на нотариални действия от кметовете на кметства и кметските наместници. Срещата беше организирана по инициатива на ръководството на Община Плевен във връзка с постъпващите многобройни въпроси по повод измененията в нормативната уредба и във връзка с работата с Информационния регистър „Единство“ 2 на Нотариалната камара. Нотариус Мичева разясни на кметовете на населени места, в които няма действащи нотариуси, в кои случаи да заверяват пълномощни за разпореждане с недвижими имоти и как документите да бъдат въвеждани в електронния регистър на Нотариалната камара, за да няма злоупотреби. Акцентирано беше върху последното изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност, съгласно което кметовете на населени места нямат право да заверяват документи, които подлежат на вписване – всички договори (предварителен договор за продажба на имот, договор за продажба на МПС, договор за наем, договор за аренда, договор за заем, договор за прехвърляне на търговско предприятие, договор за прехвърляне на дружествени дялове и др.), както и едностранни изявления, подлежащи на вписване - отказ от право на ползване върху имот, заявление за заличаване на ипотека. Внимание се обърна и върху случаите на отвод на изпълняващите нотариални функции – когато в нотариалното производство участва съпруг или лице във фактическо съжителство, роднини по възходяща или низходяща линия, по съребрена линия до четвърта степен, по сватовство до първа степен на извършващия нотариални удостоверявания. Срещата премина под формата на дискусия, в която бяха обсъдени казуси от практиката на нотариус Мичева и проблеми, които ежедневно се поставят пред кметовете, във връзка с извършваната от тях нотариална дейност.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

ПЛЕВЕН ЧЕСТВА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА…

четвъртък, 20 септември 2018
274

За първи път Плевен посреща…

сряда, 19 септември 2018
596

„ИНЖСТРОЙ” ПРОДЪЛЖАВА ТЕКУЩИТЕ РЕМОНТИ В…

понеделник, 17 септември 2018
114

НА РАБОТНА СРЕЩА КМЕТОВЕТЕ НА…

сряда, 12 септември 2018
414