МЕМОРИАЛЕН ПАРК „ГРИВИЦА” ЩЕ БЪДЕ РЕНОВИРАН ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.

604

На 05.09.2018 г. кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Маршрут на паметта: устойчиви трансгранични продукти за мемориален парк “Гривица” и крепост „Турну Мъгуреле”” , финансиран по Приоритетна ос 2 „Зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство” на Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020 г.”

Водещ партньор по проекта с румънската Община Турну Мъгуреле, окръг Телеорман, е Община Плевен.

Основната цел на проекта е да се подобри устойчивото използване на историческото и културното наследство на Плевен и Турну Мъгуреле чрез идентифициране, развитие и промотиране на алтернативни трансгранични туристически продукти и услуги за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну Мъгуреле“.

Ще бъдат възстановени и подобрени чрез устойчиви инвестиции в туристическа инфраструктура Мемориален парк „Гривица" и крепост „Турну Мъгуреле", идентифицирани и картирани обекти на културно-историческото военно наследство. Ще бъде създадена триезична туристическа платформа и приложение за смартфон. Ще бъдат разработени 4 интегрирани туристически продукта и обща маркетингова стратегия. Ще бъдат организирани трансграничен фестивал „Маршрут на паметта“, военен исторически панаир „Пътят на военната памет" и  създаден клуб за исторически възстановки. Ще бъде нает и обучен персонал на мемориален парк „Гривица”.

Периодът на изпълнение на проекта е 36 месеца, а общият му бюджет - 1 499 799,44 евро.

Свалете в PDF